https://korytarzowo.pl/artykul..../13823/sprawdzian-od
Kiedy więc się stało, że pochodząc od jednej Biblii, powstały odmienne idee, ciężki i wojny, wreszcie - trzy osobne wyznania? Ewangelie powstały jako zapis wydarzeń naocznych świadków Chrystusa także są świadectwem pamięci spisanym po męczeństwie Piotra i Pawła w Rzymie. Jeden rzekł, że stał ochrzczony przez Apollosa, drugi, że przez Kefasa, trzeci się chwalił, że przez Pawła. W kościele anglikańskim każdy ochrzczony chrześc