2 years ago - Translate

https://www.evernote.com/shard..../s521/sh/e6edb474-27

האם עלי להביע את תשומת לבי מפני האזנה במשרדי?

טלפון מרגל תל אביב זה דבר טוב להקשיב לשיחות ולקרוא הודעות בטלפונים. אתה יכול להשתמש בו כדי לעקוב אחר הילדים שלך גם עובדים שאתה חושש יכול לדלוף את סודות העסק שלך למתחרים שלך. אתה צריך לדעת איך זה משמש וכיצד לנטרל את התוכנה.