Mức phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ năm 2021 tại Bình Dương
Ngày 01/01/2021, Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Cấp giấy chứng nhận
- Cấp Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất: 520.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân; 870.000 đồng đối với tổ chức.
- Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản: 600.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân; 850.000 đồng đối với tổ chức.
- Cấp Giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản: 760.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân; 1.100.000 đồng đối với tổ chức.
Link bài viết: https://canhobinhduong.com.vn/....muc-phi-tham-dinh-ho